Portfolio Categories: مقررات

مدیریت
معرفی پلتفرم هوش مصنوعی IBM برای کمک به کشاورزی هوشمند

استارتاپ Iron Ox در زمینه‌ی فناوری در کشاورزی فعالیت می‌کند. این استارتاپ در سال ۲۰۱۵ و با هدف اتوماسیون فرآیندهای دشوار پرورش گیاه تاسیس شد. آنها هفته‌ی

مدیریت
اینستاگرام با استفاده از هوش مصنوعی، زورگویی را در تصاویر و زیرنویس‌ها شناسایی می‌کند

استارتاپ Iron Ox در زمینه‌ی فناوری در کشاورزی فعالیت می‌کند. این استارتاپ در سال ۲۰۱۵ و با هدف اتوماسیون فرآیندهای دشوار پرورش گیاه تاسیس شد. آنها هفته‌ی